0
125,000 تومان

بسته های آموزشی ویژه

بسته های آموزشی و تخفیفی ویژه

0
رایگان!

دوره تجربه نگاری

مدرس: رضا گنجی

0
99,000 تومان

دوره روابط عمومی

مدرس: رضا همدانچی

0
250,000 تومان

دوره جریان شناسی

مدرس: سید محمد صادق کاظمی

نویسنده و روزنامه نگار

0
250,000 تومان

دوره تجربه نگاری

مدرس: مرتضی غرقی

0
125,000 تومان

دوره خبرنگاری بحران

دوره خبرنگاری بحران

0
180,000 تومان