دوره خبرنگاری مقدماتی

با محوریت تربیت نیروی فعال رسانه

0
500,000 تومان

دوره تجربه نگاری

مدرس: محمد دلاوری

0
625,000 تومان