دانش آموخته عکاسی دانشگاه هنر تهران، عضو انجمن مطبوعاتی ایران، عکاس مطبوعاتی، ورزشی، تبلیغاتی، طبیعت و حیات وحش