نویسنده، تهیه کننده و مستندساز سیاسی، اجتماعی و فرهنگی